สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน มีดังนี้

 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) 
 • สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC) 
 • สิทธิประกันสังคม (SSS)

 รายละเอียดระบบประกันสุขภาพแต่ละกองทุน ดังนี้

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) 

สิทธิหลักประกันสุขภาพ, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่รู้จักกันในนาม สิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบัตรทองช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

 • บริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ให้ทุกสิทธิกับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 • มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยปี 2560 และลงทะเบียนผู้ป่วย
 • จัดหาและกระจายยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ (รพ.ราชวิถี) คือ
  •  มีการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ทั้งสูตรพื้นฐาน และสูตรดื้อยา 
  •  มีการดูแลรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง จากการกินยาต้านไวรัส
  •  ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
 • บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่
  •  ตรวจหาจำนวน เม็ดเลือดขาว ชนิด CD4
  •  ตรวจหา เชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส
  •  ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือด
  •  ตรวจเลือดพื้นฐาน
  •  มีการตรวจ Viral Load  ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
  •  ตรวจไวรัสเพื่อประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อของทารก  (32-36 สัปดาห์) 
  •  ตรวจคัดกรอง/ยืนยันไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ติดเชื้อ
  •  ศูนย์องค์รวมนิเทศน์ ติดตามเยี่ยมบ้านตามสมัครใจ 
  •  บริการคัดกรอง “วัณโรค” ด้วย Chest X-Ray : CXR ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 
 • ด้านการกำกับติดตามการรักษา
  •  บริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
  •  ถุงยางอนามัย

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC) 

 • ข้าราชการทุกหน่วยงานเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
 • ครอบคลุมบริการตามระบบปกติ
 • การรักษาเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • ไม่มีระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ  
 • ตามระยะเวลาของการเป็นข้าราชการ
 • ตรวจสอบสถานพยาบาลและประเมินค่าใช้จ่าย เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

สิทธิประกันสังคม (SSS)  

 • สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ (AIDS) ทั้งในการตรวจและรับยาต้านไวรัส HIV เพียงเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น 
 • มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ตามแนวทางการตรวจรักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยปี 2560
 • ใช้ระบบสารสนเทศ (ระบบNAP) ร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ
 • สำนักงานประกันสังคม 

จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ได้แก่

  1. ค่าตรวจ CD4 เหมาจ่ายครั้งละ 500 บาท ปีละไม่เกิน 1,000 บาท/คน 
  2. ค่าตรวจ Viral Load เหมาจ่ายครั้งละ 2,500 บาท ปีละไม่เกิน 5,000 บาท/คน
  3. ค่าตรวจ Drug resistance ครั้งละ 8,500 บาท/คน/ปี

ดูแลค่ายาต้านไวรัส HIV ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ดังนี้

  • ให้ยาต้านไวรัส HIV ในผู้ติดเชื้อทุกรายในทุกระดับ CD4
  • การพิจารณาเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อ HIV และการเลือกสูตรยาต้านไวรัส ให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาลสามารถเลือกใช้ยาต้านไวรัสได้ตามรายการที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
  • จัดหาและกระจายยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาผ่านระบบ VMI ให้กับ รพ.ทุกแห่ง ในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่ รพ. ที่ตนเองขึ้นทะเบียนไว้  (รพ.ตามบัตรรับรองสิทธิ)

หมายเหตุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน)

 • ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปร228ฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
 • ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 • มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อบต. จริง
 • ต้องอาศัยอยู่ในเขต อบต. จริง
 • ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร อบต.
 • มีฐานะยากจน โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี

หลักฐานการรับความช่วยเหลือ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ :

 • สิทธิประโยชน์ ‘บัตรทอง’ สำหรับผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี  https://news.trueid.net/detail/O1X2QDvamWBz
 • สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  https://healthserv.net/สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี-สปสช-3172
 • ข้าราชการ
  https://www.mplusthailand.com/hivaids/สิทธิการรักษา/ข้าราชการ/
 • สิทธิประกันสังคม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคเอดส์ (AIDS)
  https://news.trueid.net/detail/yPb92Y5Jjv5m
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส์
  https://kudkha.go.th/index/?page=article8965

Search